Skip to content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Via Voeten

 

Art 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer (Via Voeten) en de opdrachtgever (de cliënt).

 

Art 2. Bedrijfsomschrijving

Via Voeten, praktijk voor voetreflexplustherapie en pedicure.

 

Art 3. Definities

 1. Opdrachtnemer (Via Voeten, vertegenwoordigd door Marian Gonlag) gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.
 2. Opdrachtgever: ( U, als cliënt ): de wederpartij van opdrachtnemer,
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen therapeut en cliënt betreffende een overeengekomen dienstverlening.

 

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting tegenover u; nooit een resultaatverplichting.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtgever is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Art 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.

3.Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal opdrachtnemer (Via Voeten) opdrachtgever (cliënt) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 1. Opdrachtnemer (Via Voeten) heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever (cliënt) niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

 

Art 6. Tarieven en offertes

 1. De tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar maken aan de opdrachtgever (cliënt). De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolgdienst die nog niet betaald is door de opdrachtgever (cliënt).
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever (cliënt) de verklaring ondertekent, een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

 

Art 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling vindt plaats á contant of door middel van een bankoverschrijving direct na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken.
 2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door opdrachtnemer (Via Voeten) aangewezen bankrekening.
 3. Na afloop van 14 dagen is de opdrachtgever (cliënt) zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer (Via Voeten) zijn vordering op opdrachtgever (cliënt) ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever (cliënt) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

 

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

 1. Opdrachtnemer (Via Voeten) behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer (Via Voeten / Marian Gonlag) zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Indien opdrachtgever (cliënt) een behandeling wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 48 uur van te voren te worden aangegeven bij de opdrachtnemer (Via Voeten). Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 48 uur voor de behandeling, wordt 50% van het geldende tarief (met een minimum van € 20,00) aan annuleringskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever (cliënt). Dit geldt ook als de cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

 

Art 9. Geheimhouding. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer (Via Voeten) als de opdrachtgever (cliënt).

 1. Op alle communicatiemiddelen zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.

 

Art 10. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever (cliënt) binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer (Via Voeten) . De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer (Via Voeten) in staat is adequaat te reageren. Zie ook hieronder.

 

Art 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer (Via Voeten) is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever (cliënt) heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer (Via Voeten) voor schade voortvloeiend uit de door opdrachtnemer verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.
 3. Opdrachtnemer (Via Voeten) stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van opdrachtnemer voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 1. De opdrachtnemer (Via Voeten) is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever (cliënt) door de opdrachtnemer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5.Opdrachtgever(cliënt) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer (Via Voeten) gezamenlijk doorbrengen als daarna.

 1. De opdrachtnemer (Via Voeten) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door opdrachtnemer geadviseerde supplementen, remedies en producten. De leverancier van deze supplementen, remedies, producten, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.

Opdrachtnemer (Via Voeten) zal, voor zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, remedies, producten.

 

Art 12. Wijziging van de voorwaarden

 1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

 

Informatie Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheid en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder. Mijn praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van Provoet. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

 

Contact

Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van Provoet zijn te vinden/te bereiken via klachtenfunctionaris@provoet.nl.

 

Het klachtenreglement van Provoet is de basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk.